Groepen
Nieuws
Agenda

MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De wet bepaalt dat elke school een medezeggenschapsraad moet hebben, waarin personeel en ouders invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerde beleid voor hun school. Ook op De Toekomst is zo’n medezeggenschapsraad. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

Wat doet de MR en welke invloed heeft ze?

De medezeggenschapsraad, kortweg de MR, heeft instemmingsrecht als het gaat om schoolplan en schoolgids, schoolreglement, ouderparticipatie, organisatie en meer van dergelijke zaken. De ouders in de MR hebben ook instemmingsrecht als het gaat om de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over beleidsplannen, personeelsbeleid, enzovoorts. Zo heeft de MR veel invloed over de besteding van geld. Bovendien heeft de MR te allen tijde het recht om zelf het initiatief te nemen om aangelegenheden bespreekbaar te maken bij het bevoegd gezag.

De MR komt een keer in de zes weken na schooltijd bij elkaar. In deze vergaderingen worden plannen van de directie en het bestuur besproken. Vaak wordt de directie aan het eind van zo’n vergadering uitgenodigd om plannen uit te leggen of te verduidelijken.

Ouders en MR
Een ieder kan zich beschikbaar c.q. verkiesbaar stellen als er vacatures zijn in de MR. Eén keer in de twee a drie jaar worden er nieuwe leden gekozen. Zitting in de MR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Als ouder bent u altijd welkom om met vragen en problemen naar de MR te stappen. De MR heeft een eigen postvak in de docentenkamer. Vragen kunnen langs die weg worden gesteld, maar u kunt ook te allen tijden een van de leden van de MR persoonlijk aanspreken of bellen.

Momenteel bestaat de MR uit:

Oudergeleding:

Abdel Betti (Voorzitter)
Soneldrick Blijden

Leerkrachten:

Sybran Weijer (penningmeester)
Fadwa Tber (secretaris)